Bosh sahifa / KONFERENSIYALAR / Abu Iso Muhammad at –Termiziy

Abu Iso Muhammad at –Termiziy

O’ZBEKISTON  RESPUBLIKASI  OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI

AXBOROT XATI

2017 yil 20-21 aprel kunlari Termiz davlat universiteti bazasida Buyuk muhaddis Abu Iso Termiziy va Termiziylarning boy ilmiy-ma’naviy merosini o’rganishga qaratilgan “Buyuk alloma ilmiy-ma’naviy merosi mavzusida xalqaro miqyosda  ilmiy anjuman o’tkazilishini ma’lum qiladi.

Konferentsiyani o’tkazishga ma’sul: Termiz davlat universiteti

Anjumanda quyidagi shu’balar faoliyat yuritishi rejalashtirilgan:

 1- shu’ba. Abu Iso Muhammad at –Termiziy va Termiziylar  davridagi  ijtimoiy-iqtisodiy va ma’naviy muhit

2-shu’ba. Abu Iso Muhammad at -Termiziy  hayoti va ijodiga oid  tarixiy manbalar

3-shu’ba. Abu Iso Muhammad at –Termiziy va Termiziylarning  asarlarida ta’lim-tarbiya masalalari.

4-shu’ba.  Abu Iso Muhammad at -Termiziy merosining xorijlik olimlar  tomonida o’rganilishi

5-shu’ba. Abu Iso Muhammad at -Termiziy va Termiziylar davriga oid arxeologik va etnografik tadqiqotlar

6-shu’ba.Termiziylarning hayoti va dunyoviy-diniy merosiga oid ilmiy tarixiy manbalar

Anjumanda ishtirok etish uchun maqolalar topshirish

tartib qoidalari:

Maqola matnlari o’zbek, rus, ingliz va arab  tillarida taqdim etilishi mumkin. Anjuman maqolalarini to’plam holida chop etish rejalashtirilgan. Anjuman tashkiliy qo’mitasi maqolalarni saralashni o’z zimmasiga oladi. Ko’rsatilgan muddatdan kechikib taqdim etilgan va belgilangan tartibda rasmiylashtirilmagan maqolalar chop qilinmaydi hamda mualliflarga qaytarilmaydi.

Anjuman materiallarini rasmiylashtirishga quyiladigan talablar:

 • Maqola matnlari elektron nusxada taqdim etilishi yoki tursunovsafullo12@mail.ru elektron pochta manzillariga jo’natilishi so’raladi;
 • Maqola matnlari 5-7 betdan oshmasligi, A-4 formatda, 1,5 intervalda, yuqoridan, pastdan va o’ngdan 2 sm, chapdan 3 sm joy qoldirib, Times New Roman 14 shriftida rasmiylashtirilishi lozim;
 • Maqolaning nomi bosh harflar bilan yozilishi kerak. Ikki bo’sh qator qoldirilib, navbatdagi bir qatordan muallifning ismi, familiyasi va bir qatordan keyin doimiy ish joyi hamda shahri yoziladi. Matn oxirida bir qator bo’sh joy qoldirilib, foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati kiritiladi. Maqolada ko’rsatilgan faktlarning to’g’riligi va aniqligiga shaxsan mualliflar mac’uldirlar; Rezyume berilishi shart. Maqola mualliflari 2 tadan ortiq bo’lmasligi kerak.
 • Fayl nomi muallif familiyasi va shu’ba nomi bilan nomlanishi lozim. Matn tagiga chizish, bosh harflar bilan yozish va bo’sh joylar qoldirilishi taqiqlanadi.
 • Rasm va grafiklarni rasmiylashtirishda Microsoft Office standart programmalarini qo’llash tavsiya etiladi;
 • Muallif haqida ma’lumotnoma (F.I.SH., maqola nomi, ilmiy darajasi, ilmiy unvoni, ish joyi va lavozimi, telefoni, elektron manzili) e-mail tursunovsafullo12@mail.ru. Agar anjumanda ilmiy ma’ruzaga chiqishni xohlagan ilmiy xodim ilmiy mavzuni 15, 20, 30 daqiqaga mo’ljallashi so’raladi (shrift 14 qora xarflarda);

Anjumanda qatnashish shartlari quyidagicha:

 • Anjumanda qatnashish uchun shu’ba nomi ko’rsatilgan holda maqola matnini yuborish muddati

  2017 yil 2 aprelgacha;

          Termiz shahriga kelish va ketish, mehmonxonada yashash bilan bog’liq harajatlar ishtirokchilarning o’z hisoblaridan amalga oshiriladi. Agar mehmonxonada yashashga zarurat bo’lsa joy bron qilish uchun talabnomada ko’rsatilishi lozim. Anjuman ishtirokchilari uchun Termiz shahri tarixiy yodgorliklari bilan tanishishga sharoit yaratiladi.

Konferentsiya tashkiliy qo’mitasi: 190111, Surxondaryo viloyati, Termiz shahri,  “Barkamolavlod”ko’chasi 43- uy., Termiz davlat universiteti, Tarix fakulteti “Jahon tarixi” kafedrasi.

Tel/faks (8(376) 22-1-74-55,   22-4-18-95,  +99893-639-49-21, +99891-577-90-50. +99893-635-08-50

e-mail: tursunovsafullo12@mail.ru 

Ishtirokchilarga talablar:

 1.Familiya, Ism, Otasini ismi:

2.Ilmiy darajasi, Ilmiy unvoni:

3.Tashkiloti:

4.Tel:

5.El.adres:

6.Maruzaning nomlanishi:

7.Maqolaning nomlanishi:

MINISTRY OF HIGHER AND SECONDARY SPECIALIZED EDUCATION

OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

 Тermez State University

INFORMATION LETTER

 In the aim of realization of meeting protocol № 128 of the Cabinet of Ministers of the UzbekRepublic, dated October 28, 2016 “About the measures on studying richscientific-spiritual heritage and memorialize the great hadith scientist Abu Iso Termizi”, and as well as to realize the Order№ 461 of the Ministry of Higher and Secondary Special Education of the Republic of Uzbekistan dated November5, 2016 we inform about the International Scientific Conference, dedicated to study the rich heritage of Abu IsoTermiziy, which will be held on April 20-21, 2017 at the Termez State University on the theme“Scientific-spiritual heritage of great thinker”.

Aim of the conference: Propogandize the achieved positive investigationresultsof the great thinker`s worksin the years of independence, study the rich scientific-spiritual heritage and memorialize the great hadith scholar Abu IsoTermiziy.

Organizers of the conference: Ministry of Higher and Secondary Special Education of the Republic of Uzbekistan, Termez State University, Committee on Religious Affairs, Moslems` оrgan of Uzbekistan, Surkhandarya Regional Hokimiyat, Center of Oriental Manuscripts at Tashkent State Institute of Oriental Studies, International Imam BukhariCenter.

SECTIONS OF THE CONFERENCE:

Section №1. Social–economic and spiritual atmosphere of АbuIso Mohammad at – Теrmiziy.

Section №2. Historical sources, dedicated to life and creative activity of Abu Iso Mohammad at – Теrmiziy.

Section №3. Educational-upbringing significance of Abu Iso Mohammad at-Termiziy`s works.

Section №4. Study of АbuIso Mohammad at-Termiziy`s heritage by foreign scientists.

Section№5. Archaeological and ethnographic researches in the period of Abu Iso Mohammad at-Теrmiziy.

         Languages of the conference: Uzbek, English, Russian

          Requirements for designing scientific articles. TextsofarticlescanbesubmittedinUzbek, Russian, English, Arabic and Persian languages. Conference materials will be published in the form of Articles Collection. Organizing Committee will be responsible for the selection of articles. The articles submitted after the deadlie or design edim properly will not be looked through and returned to the authors. It is recommended to use standard programs of MicrosoftOffice while designing pictures and diagrams.

Texts of the scientific article should be written in МSWord-7.0 text editor by using the TimesNewRoman12 fonts. The volume of submitted materials should not exceed 7 pages (including the tables, pictures and the list of used literature), printed in 1 space. Sheet size: А-4;  margins: upper side –2 sm, down side – 2,5 sm, left side 3 sm, right side – 1,5 sm; size for pictures, diagram and graphs not bigger than 6х9 sm. The full name of the author is written in the upper right corner of the front page, on the next line scientific degree and title of the author,position, in the next line – the name of the organization (spacing 1 sm).

Through one spacing: theme of the article – in bold fonts, block letters(capital letters) alignment in the center. The list of literature is provided at the end of the article according to the reference order in the text. The list of used literature is compiled according to GOST standards.

The article before sending to the organization committee should be thoroughly edited by the authors. Selected materials by the organization committee will be published directly without edition or correction.

One and the same author can send no more than 2 articles. Thequantityof authors in one article should not exceed 3 people.Theauthors are responsible for the validity of information provided in the article.

TravelexpensestoandfromTermez and accommodation expenses will be covered by the participants. Ifnecessarytheorganizationcommittee can reserve the hotel. Conference participants will have chances to visit the sightseeing of Termez city.

Deadline forreceivingarticle for the conference.Anyone who wishes to participate in the conference should submit scientific articles together with filled application form (attached)  till April 2, 2017 to the e-mail address: Tursunovsayfullo12@mail.ru

Organizational Committee: 190111, Surkhandarya region, Теrmezcity, 42,BarkamolAvlodStreet, Termez State University,«World History» department of the History Faculty.

Tel: +998 76-224-18-95, +998 76-221-74-55, +998915779050(S.Тursunov)

               Application for participation

 Surname, Name, Patronymic name:

 1. Scientific degree, scientific title:
 2. Оrganization:
 3. Теl:
 4. E-mail:
 5. Theme of the article :
 6. Name of the section:

Министерство высшего и среднего специального образования

Республики Узбекистан

Термезский государственный университет

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В целях исполнения протокола собрания № 128 от 28 октября 2016 года кабинета Министров Республики Узбекистан “О мерах по изучению богатого научно-духовного наследия и увековечивании памяти великого хадисоведа Абу Исо Термези”, а также исполнения приказа № 461 от 5 ноября 2016 года Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан сообщает о проведении 20-21 апреля 2017 года в Термезском государственном университете международной научной конференции, посвящённой изучению богатого-научного наследия Абу Исо Термези на тему “Научно-духовное наследие великого мыслителя”.

Цель конференции: Пропагандировать достигнутые положительные результаты исследований произведения великого мыслителя в годы независимости, изучение богатого научно-духовного наследия и увековечивание памяти великого хадисоведа Абу Исо Термези.

Организаторы конференции: Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, Термезский государственный университет, Комитет по религиозным делам, орган Мусульманов Узбекистана, Сурхандарьинский областной хокимият,  центр Восточных рукописей при Ташкентском государственном институте востоковедения, Международный центр Имам Бухари.

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ:

Секция №1. Социально – экономическая и духовная среда Абу Исо Мухаммад ат – Термези.

Секция №2. Исторические источники, посвящённые  жизни и творчеству Абу Исо Мухаммад ат – Термези.

Секция №3. Учебно – воспитательное значение произведенией Абу Исо Мухаммад ат – Термези.

Секция №4. Изучение наследия Абу Исо Мухаммад ат – Термези зарубежными учёными.

Секция   №5. Археологические и этнографические исследования периода Абу Исо Мухаммад ат – Термези.

Язык проводения конференции: узбекский, английский, русский

Требования к оформлению научных тезисов. Тексты статей могут быть представлены на узбекском, русском, а также  английском, арабском и персидском языках. Конференция планирует публикацию статей в виде сборника. Оргкомитет конференции отбор статей возлагает на себя. Статьи, представленные с опозданием или оформленные не во время к рассмотрению не принемаются и авторам не возвращаются. При оформление рисунков и графиков рекомендуется использовать стандартные программы MicrosoftOffice.

Текст доклада в виде научной статьи должен быт набран на текстовом редакторе версии МSWord-7.0 с использованием шрифта TimesNewRoman 12 размера. Объём представленных материалов не должен превышать (вместе с таблицами, рисунками и списком литературы) 7 страниц, напечатанных через один интервал. Размер бумаге: А-4 формат; поля: сверху–2 см, снизу – 2,5 см, слева 3 см, права – 1,5 см; размеры рисунков, схем, графиков не более  6х9 см. В верхней части по правому краю пишется полностью фамилия, имя и отчество,  на следующей строке-научная степень и ученое звание, должность, на следующей строке-наименование организации(все интервалом-одинарный). Далее через один интервал: заголовок-жирным шрифтом, прописными(заглавными буквами) по центру страницы. Список литературы даётся в конце доклада в порядке ссылок в тексте. Список литературы составляется по ГОСТу.

 Направляемые в оргкомитет материалы должны быть тщательно отредактированы  авторами. Отобранные оргкомитетом материалы будут изданы непосредственно с авторского оригинала без редактирования и правок.

Участие одного автора не более чем в 2­–х докладах. Количество авторов в одном докладе не более 3–х. Ответственность за информацию, представленную,  в докладах, несут авторы.

Расходы, связанные с прибытием и убытием в город Термез и проживанием в гостинице осуществляется за счёт участников. Если имеется необходимость в проживании указать бронь для места. Участникам конференции будут созданы условия для посещения достопримечательных мест города Термеза.

Срок сдачи научных тезисов для конференции. Желающие принять участие в конференции должны отправить научные тезисы вместе с заполненной заявок(прилагается) до 2 апреля 2017 года по адресу электронной почты: Tursunovsayfullo12@mail.ru

Оргкомитет конференции: 190 111 Сурхандарьинская область, город Термез, улица Баркамолавлод дом – 42, Термезский государственный университет, кафедра «Мировой истории» факультета истории.  Тел: 8(376) 22-4-18-95, 8(376) 22-1-74-55, +998915779050(С.Турсунов)

Заявка на участие

1.Фамилия, Имя, Отчество:

2.Ученая степень, ученое звание:

3.Организация:

4.Тел:

5.Эл.адрес:

6.Название доклада:

7.Название секции:

  

 Илмий ишлар бўйича проректор:                       и.ф.н.доцент С.Худойқулов